กลุ่มไหนได้บ้าง “ปุ๋ยคนละครึ่ง” รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บ. สูงสุด 10,000 บ.

ลงทะเบียนรับสิทธิ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เงินช่วยเหลือค่าปุ๋ยคนละครึ่ง รับสูงสุด 10,000 บาท กลุ่มไหนได้บ้าง

ลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 500 บาท เงินช่วยเหลือค่าปุ๋ยคนละครึ่ง หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบ “โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยจะเป็นการสนับสนุนวงเงินให้กับเกษตรกรชาวนา สนับสนุนค่าปุ๋ยส่วนหนึ่งให้เกษตรกร โดยรัฐบาลช่วย 50% และชาวนาจ่ายอีก 50% ในการซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน) ซึ่งจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

 

กลุ่มไหนได้บ้าง ปุ๋ยคนละครึ่ง รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บ. สูงสุด 10,000 บ.กลุ่มไหนได้บ้าง ปุ๋ยคนละครึ่ง รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บ. สูงสุด 10,000 บ.

กลุ่มเป้าหมาย

  • เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน (เกษตรที่ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่
  • เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 1.20 ล้านไร่)

 

ปุ๋ย 13 สูตรที่ร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน/หนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้อง ตามพ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าว จำนวน 16 รายการ ดังนี้

1. ปุ๋ยสูตร 25-7-14

2. ปุ๋ยสูตร 20-8-20

3. ปุ๋ยสูตร 20-10-12

4. ปุ๋ยสูตร 30-3-3

5. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0

6. ปุ๋ยสูตร 18-12-6

7. ปุ๋ยสูตร 16-8-8

8. ปุ๋ยสูตร 16-12-8

9. ปุ๋ยสูตร 16-16-8

10. ปุ๋ยสูตร 16-20-0

11. ปุ๋ยสูตร 20-20-0

12. ปุ๋ยสูตร 15-15-15

13. ปุ๋ยสูตร 16-16-16

14. ปุ๋ยสูตร 13-13-24

15. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

16. ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ ปุ๋ยคนละครึ่ง

  • เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามระบบข้อมูลโครงการฯ ผ่าน Application ของ ธ.ก.ส. BAAC Mobile
  • เกษตรกรชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ตามที่แจ้งความประสงค์
  • รับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ณ จุดส่งมอบ ภายในระยะเวลาตามแผนส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์

โดย ธ.ก.ส. จะเปิดระบบแจ้งความประสงค์โครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567-31 พฤษภาคม 2568 สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามปกติ

 

กลุ่มไหนได้บ้าง ปุ๋ยคนละครึ่ง รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บ. สูงสุด 10,000 บ.