เช็ค ประกันสังคม “ม.33-ม.39-ม.40” เดือนมิ.ย. 67 ต้องจ่ายเงินสมทบกี่บาท

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 เช็คเลย เดือนมิถุนายน 2567 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท ตามข้อมูลอัปเดตล่าสุด

สำหรับผู้ประกันตน “ม.33-ม.39-ม.40” ประกันสังคม เดือนมิ.ย.67 ต้องจ่ายกี่บาท อัปเดต เงินสมทบประกันสังคม 2567 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 เช็คได้เลยที่นี่ โดยรายละเอียดจะแบ่งเป็นของผู้ประกันตน 3 มาตรา

 

เช็ค ประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 เดือนมิ.ย. 67 ต้องจ่ายเงินสมทบกี่บาทเช็ค ประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 เดือนมิ.ย. 67 ต้องจ่ายเงินสมทบกี่บาท

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33

 • พนักงานประจำ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวน 5% ของรายได้ต่อเดือน คิดจากฐานค่าจ้างต่ำสุด 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 5% หากใครมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบ 750 บาทต่อเดือน
 • เมื่อรวมเงินสมทบประกันสังคมที่จ่ายทั้งหมดตลอด 12 เดือน ผู้ที่มีเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบรวมทั้งหมด 9,000 บาท

 

เช็ค ประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 เดือนมิ.ย. 67 ต้องจ่ายเงินสมทบกี่บาทเช็ค ประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 เดือนมิ.ย. 67 ต้องจ่ายเงินสมทบกี่บาท

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 39

 • ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 432 บาท
 • เมื่อรวมจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 นำส่งประกันสังคมตลอดปี เป็นวงเงินทั้งสิ้น 5,184 บาท

ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40

 • ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ในอัตรา 70 บาทต่อเดือน
 • ถ้าจ่ายครบ 12 เดือน เท่ากับว่าในปี 2566 ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด 840 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
 • ถ้าจ่ายครบ 12 เดือน เท่ากับว่าในปี 2566 ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด 1,200 บาท
 • ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ในอัตรา 300 บาทต่อเดือน
 • ถ้าจ่ายครบ 12 เดือน เท่ากับว่าในปี 2566 ได้จ่ายเงินสมทบไปทั้งหมด 3,600 บาท