อัปเดต ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. 2567 รวม 47 วุฒิการศึกษาปรับขึ้นเท่าไหร่

อัปเดตการปรับขั้น “เงินเดือนข้าราชการ” งวดแรก 1 พฤษภาคม 2567 เงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการใหม่ รวม 47 วุฒิการศึกษาปรับขึ้นเท่าไหร่บ้าง?

ติดตามความคืบหน้าการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 โดยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จะมีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ตัดสินจากคุณวุฒิ (ในประเทศ) ที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 34 คุณวุฒิ ซึ่งมีดังนี้

 

อัปเดต ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. 2567 รวม 47 วุฒิการศึกษาปรับขึ้นเท่าไหร่อัปเดต ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 พ.ค. 2567 รวม 47 วุฒิการศึกษาปรับขึ้นเท่าไหร่

1. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษา อบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 21,610-23,780 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,780-26,160 บาท

2. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 21,610-23,780 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,780-26,160 บาท

3. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 21,000-23,100 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,100-25,410 บาท

4. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 21,000-23,100 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,100-25,410 บาท

5. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 19,530-21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 21,490-23,640 บาท

6. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์คลินิก ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 19,530-21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 21,490-23,640 บาท

7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 19,530-21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 21,490-23,640 บาท

8. ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 19,020-20,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,930-23,030 บาท

9. ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา ที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้

 

9.1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 19,020-20,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,930-23,030 บาท

9.2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510-20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370-22,410 บาท

9.3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500-19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250-21,180 บาท

10. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยคลินิก

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510-20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370-22,410 บาท

เงินเดือน ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโทในข้อ 13

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510-20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370-22,410 บาท

12. ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กําหนดในข้อ 19

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510-20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370-22,410 บาท

13. ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500-19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250-21,180 บาท

14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,020-19,830 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,830-21,820 บาท

15. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500-19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250-21,180 บาท

 

16. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500-19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250-21,180 บาท

17. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กําหนดในข้อ 19

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 16,610-18,280 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 18,280-20,110 บาท

18. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ 21

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,800-17,380 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 17,380-19,120 บาท

19. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,800-17,380 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 17,380-19,120 บาท

20. ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000-16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500-18,150 บาท

เงินเดือน ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

21. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000-16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500-18,150 บาท

22. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานคีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์) หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 (เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานอนุศาสน์)

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000-16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500-18,150 บาท

23. อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 11,840-13,030 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 13,030-14,340 บาท

24. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 11,500-12,650 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 12,650-13,920 บาท

25. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 11,500-12,650 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 12,650-13,920 บาท

26. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 10,840-11,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 11,930-13,130 บาท

27. ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 9,620-10,590 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 10,590-11,650 บาท

28. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 9,400-10,340 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 10,340-11,380 บาท

29. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 9,400-10,340 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 10,340-11,380 บาท

30. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 8,930-9,830 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,830-10,820 บาท

 

เงินเดือน ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

31. ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 8,790-9,670 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,670-10,640 บาท

32. ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 8,690-9,560 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,560-10,520 บาท

33. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 8,690-9,560 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,560-10,520 บาท

34. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6-8

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 8,690-9,560 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 9,560-10,520 บาท

วุฒิต่างประเทศ

อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 13 คุณวุฒิ (สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

1. Higher National Diploma (HND)

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 14,600-16,060 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,060-17,670 บาท

2. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 14,190-15,610 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 15,610-17,180 บาท

3. ปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000-16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500-18,150 บาท

4. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,000-16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,500-18,150 บาท

5. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพหรือ Postgraduate Diploma (หลักสูตรปกติ)

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,800-17,380 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 17,380-19,120 บาท

 

6. Postgraduate Diploma (หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 15,400-16,940 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 16,940-18,640 บาท

7. ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน โดยไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 16,530-18,190 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 18,190-20,010 บาท

8. ปริญญาโททั่วไป หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือ Doctor of Pharmacy จากสถาบัน ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 17,500-19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,250-21,180 บาท

9. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,020-19,830 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 19,830-21,820 บาท

10. ปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 18,510-20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,370-22,410 บาท

11. ปริญญาโทสาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญา ดังนี้ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 19,020-20,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 20,930-23,030 บาท

12. ปริญญาเอก

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 21,000-23,100 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,100-25,410 บาท

13. ปริญญาเอกสาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญา ดังนี้ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • อัตราเงินเดือนเดิม : 21,610-23,780 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ : 23,780-26,160 บาท