កំសាន្ត តារានិងសិល្បៈ – isharetoday
Fri. Aug 7th, 2020

កំសាន្ត តារានិងសិល្បៈ

ទស្សនិកជន ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកភាគច្រើន ច្បាស់ជានៅចាំ មិនទាន់ភ្លេចទេ មើលទៅ នូវ អតីតបេក្ខនារីម្នាក់ឈ្មោះ សុខ សុជាតា នោះ ដែលធ្លាប់បានចូលប្រឡង ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង កុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី១ ក្នុងខែកក្កដា... Read More
កាលពីពេលថ្មីៗនេះហាក់ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៏ខ្លាំងចំពោះរូបថតមួយសន្លឹក កំពុងថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ត្រូវមហាជនស៊ែរនិងកោតសរសើរខ្លាំងពីរូបសម្រស់ថាស្រស់ស្អាតដូចផ្តាតែម្តង។ យ៉ាងណាមិញប្រិយមិត្តខ្លះប្រហែលជាចង់ស្គាល់ហើយថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កញ្ញាឈ្មោះអ្វីនៅលើបណ្តាញសង្គមហ៊្វេសបុក ជាក់ស្តែងតាមពិតទៅយុវតីខាងលើដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ មានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Sokun Sreyroth ដោយក្នុងនោះបានបង្ហាញថាកញ្ញា ក៏ជាអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សិល្បៈផងដែរ ព្រោះកញ្ញាទើបតែស្ពតពាណិជ្ចកម្មខ្លះផងដែរ៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាកញ្ញាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះ... Read More
ប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមប្រាកដជាស្គាល់ច្បាស់ហើយកីឡាករដ៏ល្បីគឺ កញ្ញា ស៊ន សៀវម៉ី តាមរយៈការចូលរួចប្រកួត ផ្នែកកីឡាតៃក្វាន់ដូរ ដែលនាងតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានមោទនភាពចំពោះនាង។ ជាក់ស្តែង កញ្ញា ស៊ន សៀវម៉ី បាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រេចចិត្តភ្ចាប់ពាក្យជាមួយបុរសសង្ហាម្នាក់ ដែលគូដណ្ដឹងរបស់នាងមានឈ្មោះថា កែវ ដេវិត ហៅក្រៅថា អាស្វា... Read More
ដាច់ផ្ងារ! ក្រោយពីល្បីនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ដោយកាលពីទាបភ្លឺថ្ងៃទី៣០ ខែមករា នេះ តារាស្រី ម៉ូលីកា បានបង្ហោះនៅលើផេកផ្ទាល់ខ្លួន ប្រកាសឡើងតុលាការលែងលះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមី ក្រោយពីឃើញការបង្ហោះបែបនេះ ក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើន បានលើកទឹក។ប្រភព៖ http://we-kh.com និយាយរឿងប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចុងតិច Posted by យាយសួយ Beauty Shop on... Read More
ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងធ្វើអោយអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើនឃើញរូបថតរបស់កំពូលតារាចម្រៀងល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកគាំទ្របានកែរូបពីតារាប្រុសទៅជារូបស្រីហើយតារាស្រីប្រែជារូបប្រុសមើលទៅដូចជាប្លែកភ្នែកនឹងអស់សំណើចដែរ ព្រោះថារូបរបស់តារាចម្រៀងនឹងកំប្លែងយើងកំពុងតែចារាចណ៍ពេញបណ្តាញសង្គមរហូតដល់ម្ចាស់រូបខ្លួនឃើញក៏ហួសចិត្ត នឹកស្មានមិនដល់ព្រោះថាប្លែកខ្លាំង៕ក្រោយពេញលេចចេញតាមបណ្តាសង្គមហ្វេសប៊ុកគេឃើញថាមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនកំពុងតែចែកចាយបន្តបន្ទាប់នឹងខ្លះក៏បានបញ្ចេញមតិទៅលើរូបនីមួយៗទៅលើអាយដលរបសខ្លួនទៀតផង៕តោះ មកទស្សនារូបថតរបស់តារាចម្រៀងខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នា៖ ប្រភព៖ http://www.amm.news... Read More
មានវីដេអូឃ្លីបមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចុចស្តាប់ បុរសម្នាក់ បង្ហើរសំនៀង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងក្រអួនក្រអៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បកស្រាយនូវចម្រៀងមួយបទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្រោមចំណងជើងថា «ខ្លុយស្នេហ៍ត្នោតទេរ»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់តារាចម្រៀង លោក ព្រាប សុវត្ថិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ មិនដឹងថាត្រូវចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រិយមិត្តឬយ៉ាងណាទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការ ចែករំលែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វីដេអូឃ្លីបកំសាន្តប្លែកៗ... Read More
(ភ្នំពេញ)៖ លោក Inuboshi លេខាទី៣នៃស្ថានទូតជប៉ុន បានបញ្ចប់បេសកកម្មការងាររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាហើយ នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះ។ លោក Inuboshi បានថ្លែងថា លោកពិតជារីករាយណាស់ ដែលបានបំពេញការងាររយៈពេលជាងពីរឆ្នាំនៅកម្ពុជា។ លោកក៏អរគុណផងដែរដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលបានផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់រូបលោកក្នុងពេលធ្វើការងារនៅកម្ពុជា។ តំណែងលេខាទី៣ នៃស្ថានទូតជប៉ុន នឹងត្រូវជំនួសដោយកញ្ញា Kusunoki។ មុននឹងចូលមកបំពេញការងារក្នុងតំណែងនេះ កញ្ញា Kusunoki... Read More
ភ្នំពេញ​៖ ស្រប​ពេល​ដែល​ជំងឺ​COVID-19 បាន​នឹង​កំពុង​កើតមាន​នៅ​លើ​ពិភពលោក​បង្ក​ការភ័យខ្លាច​និង​ព្រួយបារម្ភ​ខ្លាំង​នោះ ​កំពូល​តារា​ចម្រៀង​លោក ព្រាប សុវត្ថិ ពេលនេះ​បាន​បញ្ចេញ​បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​របស់​ខ្លួន​ ដែល​ច្រៀង​រៀបរាប់​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ​ដ៏​កាច​សាហាវ​មួយ​ នេះ​មាន​អត្ថន័យ​ចាក់​ដោត​បេះដូង​មហាជន​តែ​ម្តង។ ​បទ​ចម្រៀង​ថ្មី​បង្កប់​អត្ថន័យ​អំពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ពី​សំណាក់​តារា​ចម្រៀង​លោក ព្រាប សុវត្ថិ នេះ​គឺ​មាន​ចំណងជើង​ថា COVID រលាយ​ទៅ ខណៈ​ដែល​បទ​នេះ​កំពុង ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​និង​យូ​ធូប​ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​គាំទ្រ​ច្រើន​ពី​សំណាក់​មជ្ឈដ្ឋាន​មហាជន​ខ្មែរ​ទូទាំង​ប្រទេស​។... Read More
អ្នកគាំទ្រ ជាច្រើន ប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លេចទេមើលទៅ អតីត តារាចម្រៀងដ៏ល្បីម្នាក់ គឺ ពៅ បញ្ញាពេជ្រ នោះ។​ មានបទចម្រៀងជាច្រើន របស់តារារូបនេះ នៅតែដក់ជាប់អារម្មណ៍អ្នកស្តាប់ដដែល ថែមទាំងនៅគាំទ្រ មិនប្រែប្រួល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកនៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ... Read More
(ភ្នំពេញ)៖ ស្ទើរតែមិនគួឲ្យជឿ សម្រាប់តារាចម្រៀងក្រមិចក្រមើម​ សុខ មេសា ហៅនាយចឺម ​ត្រូវបានប្រភពពីអ្នកសិល្បៈដូចគ្នា ទម្លាយឲ្យដឹងថា គ្រាន់តែនៅក្នុងអំពេលខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ នាយ ចឺម បានបាត់បង់ចំណូល តាមរយៈការប្រគំតន្ត្រីអស់ពីខ្លួនតែម្ដង ព្រោះតែជំងឺកូវីដ១៩​ ដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង៦ម៉ឺនដុល្លារ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកសិ្នទ្ធនឹង នាយ ចឺម... Read More