ហួសចិត្ត៖ យកនំគម មកប្រគេនព្រះសង្ឃដល់វត្ត ទ្រាំមិ​ នបាន លួ ច​ ឆាន់ក្នុងបន្ទប់ទឹកវត្ត ចុងក្រោយជា ប់ខ្នោះ ព្រោះក្មេ ងស្រីមិនទា ន់គ្រ ប់អា យុ ទើប១៤ឆ្នាំ………. – isharetoday
Wed. Mar 3rd, 2021

You may have missed