ប្រយ័ត្ន! ក្រសួងរកតេស្តឃើញ បុរសហុងគ្រីមានផ្ទុកកូវីដ១៩ ក្រោយលួចរត់ចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប… – isharetoday
Thu. Oct 22nd, 2020