ផ្អើលពេញហ្វេសប៊ូក ប្រពន្ធឆែកទូរស័ព្ទប្ដីឃើញរូបថត និង វីដេអូប្ដីកំពុងរួមរក្សជាមួយស្រីសហាយក្នុងសណ្ឋាគារយ៉ាងរោលរាល ត្រូវប្រពន្ធយកបង្ហោះអោយខ្មាស់គេ – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020