អស្ចារ្យមែន!! លោក ស៊ី ជិនពីង៖ «ប្រទេសចិនទទួលជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាម COVID-19 និងកំពុងដឹកនាំពិភពលោក ឲ្យងើបចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច» – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020