មុខរបរកាក់កប់ផង៖ ឃាត់ខ្លួនអ្នកគប់ជេសេវាផ្លូវភេ ទ ដែលនាំ​នា​រី​ក្មេង​ៗ​​ ​អនីតិជនឲ្យ​រួម​ភេ ទ​​ជាមួយ​​ភ្ញៀវ​នៅ​តាម​ … – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020