សូមស៊ែរបន្ត! ថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១នាក់ថ្មីទៀត មកពីអាមេរិក និងរួមដំណើរមនុស្ស១១១នាក់ – isharetoday
Fri. Aug 7th, 2020