ជនជាតិវៀតណាមដែលលួចឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់ ៤៨នាក់ ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាហើយ – isharetoday
Fri. Aug 7th, 2020