ជួយស៊ែរផង អ្នកបាត់ដំបង! គាត់ចាក់សាំង មិនឲ្យលុយគេ និយាយធ្វើឡូយហើយ បើកឡានធ្វើព្រងើយ ស្លាកលេខ – isharetoday
Fri. Aug 7th, 2020