ក្រសួងធនធានទឹក ប្រកាសចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា នៅកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបង្គួរ ប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្ន ចំពោះបាតុភូផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020