សម្រេចគិតថ្លៃសេវាហើយ!រាជរដ្ឋាភិបាល កំណត់សេវាពីជនបរទេស សម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ ការធ្វើចត្តាឡីស័ក និងការពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020