អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំ មន្ត្រីសុរិយោដីទាំងអស់ទៅស្បថ ក្រោយធ្វើបាត់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិជាច្រើនប្លង់ – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020