ឥណ្ឌារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីៗជិត ១០,០០០នាក់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃអង្គារនេះ និងជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់ថ្មីទៀត (មានវីដេអូ) – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020