ចិន អះអាងច្បាស់ណាស់ ! ប្រសិនបើការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជោគជ័យ ខ្លួននឹងចែកចាយឲ្យពិភពលោកប្រើប្រាស់ដែរ – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020