ចិនថា៖ «បើអាមេរិក-ចិនចាប់ដៃគ្នានោះនឹងទទួលប្រយោជន៍ទាំងសងខាង តែបើនៅប្រឈមមុខគ្នា នឹងខាតបង់ទាំងពីរ» – isharetoday
Wed. Jul 8th, 2020