ដំណឹងល្អ! ការធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ របស់ចិន ទៅលើមនុស្ស បង្ហាញលទ្ធផលប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹម (មាន​វីដេអូ) – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020