ក្តៅៗ កុំប្រហែស! ​ក្រសួងសុខាភិបាល រក​ឃើញ​១​ករណី​ទៀត​ហើយ លើស្រ្តីខ្មែរ រស់នៅ​ទឹក​ថ្លា ​ភ្នំពេញ​ – isharetoday
Mon. Aug 3rd, 2020