ឥណ្ឌាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ! ក្នុងមួយថ្ងៃអាជ្ញាធររកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីជាង ៦,០០០នាក់ និងស្លាប់ ១៤៨នាក់ទៀត! – isharetoday
Sat. Sep 26th, 2020