កុំឲ្យខាត! វៀតណាមយកផ្សារមួយគេបោះចោល ធ្វើជាកន្លែងដាក់អ្នកមកពីកម្ពុជា ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020