ជៀសមិនរួចពីគុកទេ! ឯកឧត្តម ហ៊ុន ជា ស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចវិធានការច្បាប់លើលោក​ នី​ ណាក់​ ដែលបានប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​ ប្រមាថ​ ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ដូចចំបុីខ្មៅកន្លងមកដែរ… – isharetoday
Wed. Jul 15th, 2020