សង្ឃឹមហើយ! អ្នកនាំពាក្យ​ក្រសួងការបរទេស​ចិន​ប្តេជ្ញា នឹង​ជួយ​កម្ពុជា​យកឈ្នះ​ជំងឺកូវីដ១៩ ឲ្យ​ទាល់តែ​បាន​ – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020