ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន០៥នាក់ទៀត សរុបកេីនដល់៩៦នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៤នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ – isharetoday
Fri. Apr 10th, 2020